Rozwiązania opracowane z myślą o zbiornikach zasobnikowych

Rozwiązanie firmy Belzona umożliwia nie tylko skuteczne uszczelnienie podstawy zbiornika na 10 lat, ale także umożliwia odprowadzanie wilgoci i wysychanie, zapewniając trwałe, racjonalne rozwiązanie ułatwiające pracę.

Rozwiązania opracowane z myślą o zbiornikach zasobnikowych

  Uszczelnianie den zbiorników:

  Rozwiązania

  Naziemne przemysłowe zbiorniki zasobnikowe oraz ich zawartość stanowią niezwykle cenne obiekty, które wymagają zabezpieczenia.

  W związku z negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych lub kondensacji wilgoć gromadzi się w przestrzeni pomiędzy krawędzią dnia zbiornika a jego podstawą lub pod nią, co może prowadzić do korozji podstawy, nieszczelności zbiornika, a w rezultacie do wycieku.

  Konsekwencje tego mogą być o wiele poważniejsze niż koszt wymiany zbiornika i jego zawartości.

  W wielu przypadkach do korozji podstaw zbiorników dochodzi pod wpływem:

  • Osiadania zbiornika zasobnikowego
  • Częstego zalewania przez wodę deszczową
  • Powstawania miejscowych ubytków pomiędzy zbiornikiem a podstawą
  • Saturacji izolacji powodującej miejscową i intensywną korozję pod izolacją
  • Uszkodzeń uszczelnień z materiałów w postaci masy
  • Pękania i skurczu materiałów bitumicznych stosowanych na gorąco
  • Gromadzenia się wokół podstawy kałuż wody z przeciwpożarowych systemów zraszających
  • Działania systemów zalewania zbiorników
  • Rozszerzania się i kurczenia zbiornika

  Ograniczenia napraw tradycyjnych

  Zbiorniki zasobnikowe mogą być narażone na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych oraz eksploatacyjnych, takich jak opady deszczu, wysokie temperatury i wypełnianie. Konwencjonalne metody uszczelniania, takie jak stosowanie taśm z materiałów w postaci pasty, nie sprawdzają się, gdyż pod wpływem skurczu i oddziaływania promieniowania UV uniemożliwiają odprowadzanie wilgoci. Rozwiązanie zapewniające trwałe zabezpieczenie musi spełniać następujące wymogi:

  • Umożliwiać odprowadzanie wilgoci
  • Zapewniać elastyczność i absorbować obciążenia pod wpływem obciążeń termicznych
  • Zapewniać trwałe uszczelnienie

  Rozwiązania

  Na czym polega różnica?

  Trwałe rozwiązanie

  • Rozwiązanie firmy Belzona umożliwia nie tylko uszczelnienie podstawy zbiornika skuteczne przez 10 lat, ale także umożliwia odprowadzanie wilgoci i wysychanie, zapewniając trwałe, racjonalne rozwiązanie, ułatwiające pracę.

  Efektywność kosztowa

  • Podejście firmy Belzona do uszczelniania zapobiega konieczności całkowitej wymiany podstaw zbiorników, co eliminuje znaczny koszt. Zapewnia trwałe wieloletnie zabezpieczenie bez konieczności konserwacji.

  Mikroporowatość

  • Produkty Belzona umożliwiają odprowadzanie uwięzionej w podłożu wilgoci poprzez parowanie, co sprawia, że podstawa zbiornika pozostaje sucha.

  Trwałość

  • Produkty Belzona są odporne na wiele rodzajów substancji chemicznych oraz ciepło, a ponadto zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed korozją, stanowiąc rozwiązanie długotrwałe.

  Jak to działa?

  Dostarczany system firmy Belzona zapewnia zarówno elastyczność jak i impregnację wodoodporną, całkowicie zabezpiecza i pokrywa podstawę zbiornika na całym obwodzie, jednocześnie umożliwiając odprowadzanie szczątkowej wilgoci pod zbiornikiem poprzez mikroporowatą strukturę materiału.


  Zabezpieczanie przed korozją:

  Przyczyny

  W związku z niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (takimi jak deszcz i promieniowanie UV) oraz warunkami eksploatacji (obecność substancji chemicznych) zewnętrzne powierzchnie zbiorników zasobnikowych są narażone na uszkodzenia korozyjne. W przypadku zbiorników z izolacją proces ten przyśpieszają również korozja pod izolacją. Innym problemem są uszkodzenia wewnętrznych powierzchni zbiorników zasobnikowych pod wpływem oddziaływania substancji chemicznych. W przypadku nieusunięcia uszkodzeń korozyjnych może dojść do osłabienia wytrzymałości konstrukcyjnej lub uszkodzeń ścian, a w rezultacie do wycieków oraz utraty szczelności, co może wiązać się poważnymi konsekwencjami finansowymi.

  Ograniczenia napraw tradycyjnych

  Oddziaływanie substancji chemicznych i czynników środowiskowych powodujące uszkodzenia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych zbiornika stanowi wyzwanie nie tylko w kontekście utrzymania zbiornika zasobnikowego. Naprawy zbiorników zasobnikowych często powodują znaczne zakłócenia działalności zakładu, w związku z czym rozwiązanie naprawcze musi zapewniać:

  • Zabezpieczenie zbiornika przed promieniowaniem UV i opadami deszczu
  • Trwałą barierę przeciwkorozyjną
  • Estetyczny wygląd zbiornika
  • Możliwość prostego i szybkiego zastosowania, w szczególności na dużych powierzchniach, w celu minimalizacji przestoju

  Rozwiązania

  Na czym polega różnica?

  Trwałość

  • Rozwiązania firmy Belzona zapewniają zabezpieczenie przed promieniowaniem UV oraz wyjątkową odporność na zabrudzenia powierzchni zewnętrznych zbiorników zasobnikowych. Oznacza to, że mogą one być w prosty sposób oczyszczane i zachowują estetyczny wygląd.

  Trwałe rozwiązanie

  • Zastosowanie przystępnych kosztowo rozwiązań firmy Belzona umożliwia naprawianie i zabezpieczanie zbiorników zasobnikowych przed oddziaływaniem substancji chemicznych oraz bardzo wysoką odporność na korozję. Dzięki temu zapewniają one trwałe zabezpieczenie i optymalizację okresu eksploatacji zbiorników.

  Efektywność kosztowa

  • Dzięki temu, że zastosowanie produktów firmy Belzona jest proste i szybkie, można znacznie ograniczyć przestoje oraz minimalizować zakłócenia produkcji. Powłoki firmy Belzona do zabezpieczania przed korozją pod izolacją można stosować w toku eksploatacji zbiorników, co eliminuje przestoje.

  Jak to działa?

  Dostarczane produkty firmy Belzona są odporne na wiele rodzajów substancji chemicznych i doskonale zabezpieczają przed korozją i niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi.


  Usuwanie przecieków:

  Przyczyny

  Niekorzystne czynniki atmosferyczne mogą prowadzić do korozji zbiorników zasobnikowych powodującej wycieki. Mogą także wystąpić inne problemy związane z uszkodzeniami mechanicznymi lub pod wpływem przemieszczania się/uszkodzeń, np. przemieszczania się uszczelnień pokryw pływających.

  Ograniczenia napraw tradycyjnych

  Zastosowanie konwencjonalnych metod napraw zbiorników zasobnikowych, takich jak spawanie, wiąże się z wieloma problemami, w tym wadami i niezgodnościami spawania, odkształceniami podłoża, uszkodzeniami powłok wewnętrznych i zewnętrznych, koniecznością odgazowywania wyposażenia przed wykonaniem prac gorących oraz odprężaniem stref oddziaływania ciepła. Ponadto stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, w szczególności w strefach ryzyka, takich jak strefy wysokiego zagrożenia pożarowego. W wielu przypadkach spawanie jest wykluczone, jeśli nie można opróżnić zbiornika lub wiąże się ze znacznym zakłóceniem działalności zakładu.

  Te same problemy występują także w przypadku modyfikacji, takich jak spajanie komponentów do zbiornika. Dlatego też rozwiązania niewymagające prac gorących stanowią pierwszy wybór. Ponadto rozwiązania muszą zapewniać co następuje:

  • Maksymalną przyczepność
  • Optymalną elastyczność
  • Szczelność pod wpływem ciśnienia
  • Możliwość szybkiej i skutecznej eliminacji istniejących wycieków
  • Doskonałą odporność chemiczną

  Firma zapewniająca rozwiązanie musi wziąć pod uwagę wszystkie te wyzwania.

  Rozwiązania

  Na czym polega różnica?

  Eliminacja prac gorących

  • Rozwiązania firmy Belzona eliminują konieczność spawania, a co za tym idzie prac gorących. Ponadto dzięki temu nie dochodzi do uszkodzeń istniejących powłok wewnętrznych zbiornika podczas zastosowań na jego powierzchniach zewnętrznych.

  Awaryjna eliminacja nieszczelności

  • Firma Belzona zapewnia szybkie i skuteczne rozwiązanie do napraw rys, pęknięć i wycieków, które umożliwia natychmiastową eliminację istniejących wycieków, co zapobiega skażeniu gleby i cieków wodnych w pobliżu zbiornika.

  Trwałe rozwiązanie

  • Rozwiązanie firmy Belzona zapewnia doskonałą odporność na korozję elementów spajanych i trwałą oraz wytrzymałą naprawę.

  Efektywność kosztowa

  • Rozwiązanie firmy Belzona nie wymaga opróżniania zbiornika, przez co eliminuje przestoje i zakłócenia działalności zakładu.

  Bezpieczeństwo

  • Produkty firmy Belzona zostały opracowane tak, aby można je było stosować na zimno, co eliminuje konieczność spawania u klienta oraz podejmowania czasochłonnych i kosztownych środków bezpieczeństwa.

  Jak to działa?

  Stosowane na zimno rozwiązania firmy Belzona umożliwiają spajanie prostą metodą wtryskiwania lub „klejenia” stanowiącą alternatywę dla wiążących się wysokim ryzykiem napraw i modernizacji z zastosowaniem prac gorących. Gama produktów do uszczelniania firmy Belzona obejmuje szybkoutwardzalne wersje produktów umożliwiające natychmiastowe naprawy perforacji i zużytych powierzchni z wyciekami.


  Konsekwencje

  dla środowiska

  Wyciek ze zbiornika to oczywiście poważny problem, szczególnie jeśli dana substancja jest niebezpieczna. Przepisy dotyczące ochrony środowiska nakładają na firmy eksploatujące zbiorniki wymóg odpowiedniej dbałości w celu zapobiegania zanieczyszczeniom gleby i cieków wodnych. W tym celu projektuje się strefy bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych zapobiegających uwolnieniu substancji do środowiska w przypadku uszkodzeń katastrofalnych. Jednakże każde znaczne uszkodzenie tego typu wiąże się zarówno z kosztami jak i poważnym zagrożeniem. Wyciek zawartości zbiornika, koszty jej usuwania oraz oczyszczania oraz ewentualne usunięcie zbiornika mogą powodować bardzo wysokie straty i zagrożenia dla bezpieczeństwa.

  Historia

  Dzięki ponad 55-letniemu doświadczeniu firma Belzona opracowała na bazie swoich systemów i rozwiązań technicznych kompozyty naprawcze eliminujące ograniczenia metod tradycyjnych powodowane przez prace gorące.

  Firmy z całego świata odnoszą korzyści dzięki rozwiązaniom firmy Belzona umożliwiającym eliminację szeregu problemów poprzez:

  • Zapobieganie korozji podstaw zbiorników
  • Spajanie na zimno
  • Zastosowanie odpornych chemicznie powłok i wykładzin stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych
  • Rozwiązania zapobiegające korozji pod izolacją
  • Naprawy nieszczelnych rur i kołnierzy
  • Zastosowaniu podkładek mocujących rury

  Skuteczność rozwiązań firmy Belzona do zastosowań w zbiornikach zasobnikowych, a także ogólnych rozwiązań w dziedzinie konserwacji udowadnia wiele tych zastosowań, które zapewniły przedłużenie okresu eksploatacji zbiorników zasobnikowych, eliminację wysokich kosztów wymiany oraz eliminację konieczności ich demontażu i odbudowy, także minimalizację zakłóceń działalności zakładów.

  Aby dowiedzieć się więcej o produktach firmy Belzona, skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów ds. wsparcia technicznego lub lokalnym dystrybutorem.

  Film:

  Zastosowanie rozwiązań firmy Belzona — uszczelnianie podstawy zbiornika