Dystrybucja energii elektrycznej

Skuteczność rozwiązań Belzona do eliminacji wycieków oleju i gazu SF6, a także ogólnych rozwiązań w dziedzinie konserwacji, udowadnia wiele zastosowań przedłużających okres eksploatacji wyposażenia.

Dystrybucja energii elektrycznej

  Rozwiązania

  Na czym polega różnica?

  Efektywność kosztowa

  • Jedną z podstawowych cech produktów firmy Belzona do napraw transformatorów jest ich przyczepność do zaolejonych/przygotowanych ręcznie powierzchni, co eliminuje wady napraw tradycyjnych. Wycieki można eliminować i usuwać bezpośrednio dzięki doskonałemu przyleganiu oraz szybkiemu utwardzaniu się produktów.

  Prostota zastosowania i bezpieczeństwo

  • Produkty firmy Belzona są stosowane na zimno, co eliminuje konieczność wykonywania prac gorących. Zostały one opracowane pod kątem możliwie najprostszego zastosowania przez użytkownika końcowego.

  Trwałość

  • Produkty Belzona są odporne na wiele rodzajów substancji chemicznych oraz ciepło, a ponadto zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed korozją i trwale rozwiązują problemy.

  Jak to działa?

  Zanieczyszczenia olejem mają postać niepolarnej tłustej warstwy. Konwencjonalne polimery nie są w stanie jej usuwać, co powoduje niedostateczny kontakt z metalem i zbyt niskie przyleganie lub jego całkowity brak. Produkty firmy Belzona można stosować bez starannego przygotowania podłoża, gdyż skutecznie usuwają z nich olej, tworząc silne wiązanie elektryczne, co w rezultacie zapewnia wymaganą przyczepność do podłoża.

  Przyczyny

  Transformatory elektryczne i rozdzielnice wykorzystują olej i gaz jako izolatory elektryczne, które, jak udowodniono, zapewniają odpowiednią sprawność i należyte bezpieczeństwo. Jednakże występuje szereg niekorzystnych czynników w związku z miejscowymi awariami wyposażenia powodującymi wycieki oleju lub gazu sześciofluorku siarki (SF6).

  Wycieki oleju lub gazu SF6 często mają następujące przyczyny:

  • Do uszczelniania łączy zabezpieczających przed wyciekami stosowane są materiały elastyczne/ściśliwe, które z czasem tracą zdolności uszczelniające. Przykładowo, w przypadku transformerów uszczelnienie wykonywane jest poprzez dociśnięcie pokryw do uszczelnienia z korka, który z czasem ulega usztywnieniu i nie zapewnia uszczelnienia. Także masy uszczelniające stosowane w rozdzielnicach wysychają i tracą właściwości uszczelniające.
  • Korozja powierzchni uszczelniających
  • Odkształcenia, do których dochodzi w razie nieprawidłowego dociśnięcia pokryw
  • Uszkodzenia mechaniczne pod wpływem uderzeń
  • Korozja

  Uszkodzenia powstałe pod wpływem czynników środowiskowych

  Konsekwencje wycieków oleju transformatorowego i gazu SF6

  Wycieki gazu SF6

  Sześciofluorek siarki (SF6) jest niezwykle intensywnie działającym gazem cieplarnianym stosowanym w przemyśle jako substancja izolująca oraz odcinająca prąd w wyposażeniu elektrycznym, takim jak transformatory, szyny rozdzielnic i wyłączniki prądowe. Współczynnik ocieplenia globalnego tego gazu przekracza ten współczynnik dla dwutlenku węgla 22 800 razy.

  W związku z intensywnym wpływem tego gazu na globalne ocieplenie w Protokole z Kioto ujęto cel, jakim było obniżenie poziomu emisji gazu SF6 wraz z poziomem emisji dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu do uzgodnionego poziomu do roku 2012. Wprowadzono także szereg miejscowych regulacji środowiskowych mających na celu obniżenie poziomu emisji tego gazu.

  Wycieki oleju z transformatorów

  W przypadku wycieków oleju z transformatorów może dojść do zanieczyszczenia gleby, a w rezultacie do zanieczyszczenia wód gruntowych. Stosowany w niektórych transformatorach olej izolacyjny PCB (polichlorowany bifenyl) powoduje trwałe zanieczyszczenie organiczne i może przedostawać się do środowiska zarówno podczas jego eksploatacji, jak i usuwania. Olej ten jest wysoce toksyczny dla ludzi i zwierząt. Powoduje problemy zdrowotne, takie jak schorzenia skórne i nowotwory. W związku z tym wprowadzono wiele regulacji mających na celu zapobieganie wyciekom oleju PCB, takich jak rejestr PRTR (Pollutant Release and Transfer Register), a także szereg innych przepisów prawnych w wielu krajach.

  Nie ulega wątpliwości, że wycieki do środowiska są wysoce niebezpieczne, a na właścicielu instalacji spoczywa ogromna odpowiedzialność i obowiązek eliminowania wycieków z transformatorów.

  Ograniczenia napraw tradycyjnych

  Naprawy tradycyjne wiążą się z koniecznością przerw w dostawach energii, rozmontowaniem lub całkowitą wymianą wyposażenia lub instalacji uszczelnień, co sprawia, że nie są często stosowane. Naprawy u klienta, które nie wymagają przerw w dostawach energii stanowią pierwszy wybór, ale niestety trudno je eliminować, ponieważ:

  • Powierzchnie mogą być zanieczyszczone lub zaolejone
  • W większości przypadków wymagana jest przyczepność do powierzchni przygotowanych ręcznie
  • Dodatkowe utrudnienie może stanowić dostęp do komponentu lub jego złożona geometria

  Dlatego też firma zapewniająca rozwiązanie musi wziąć pod uwagę wszystkie te wyzwania.

  Historia

  Dzięki ponad 55-letniemu doświadczeniu firma Belzona opracowała na bazie swoich systemów i rozwiązań technicznych kompozyty naprawcze eliminujące ograniczenia metod tradycyjnych, takie jak niedostateczna przyczepność do powierzchni zaolejonych/ręcznie przygotowanych.

  Firmy eksploatujące podstacje elektryczne i zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej z całego świata korzystają z rozwiązań firmy Belzona, które umożliwiają eliminację problemów, takich jak:

  • Nieszczelności żeber, kołnierzy, rur, piast i połączeń spawanych
  • Uszkodzenia korozyjne
  • Uszkodzenia pod wpływem korozji, mechaniczne oraz w wyniku wandalizmu
  • Strefy bezpiecznego przechowywania
  • Utrzymanie obiektów

  Skuteczność rozwiązań firmy Belzona do eliminacji wycieków oleju i gazu SF6, a także ogólnych rozwiązań w dziedzinie konserwacji udowadnia skuteczność wielu z tych zastosowań. Przedłużyły one okres eksploatacji wyposażenia, wyeliminowały wysokie koszty wymiany oraz zminimalizowały przerwy w dostawach energii elektrycznej.

  Film:

  Zastosowanie produktów firmy Belzona — dystrybucja energii elektrycznej