Rozwiązania do zastosowań w strefach rozbryzgów

Materiały firmy Belzona do zastosowań w strefach rozbryzgów mogą być stosowane pod linią wody i zapewniają trwałe zabezpieczenie przed korozją.

Rozwiązania do zastosowań w strefach rozbryzgów

  Strefy rozbryzgów to obszary narażone na oddziaływanie wody w akwenach morskich i śródlądowych. Odpowiadają one zazwyczaj pływom i obejmują strefę pomiędzy poziomem odpływu i przypływu.

  Co możemy zrobić

  Firma Belzona oferuje trwałe naprawy i zabezpieczanie stref rozbryzgów, w tym:

  • Powłoki zabezpieczające: konstrukcje można zabezpieczać przed korozyjnymi czynnikami atmosferycznymi, stosując powłokę barierową Belzona 5831 (ST-Barrier) — nie wymaga ona starannego przygotowania podłoża.
  • Odbudowa ścian z ubytkami grubości oraz perforacjami: osłony kompozytowe oraz spajanie płyt przy pomocy systemów w postaci pasty z serii Belzona 1000.
  • Naprawa uszkodzonych oraz odspojonych osłon: z użyciem zimnoutwardzalnych polimerów elastomerowych Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) i Belzona 2311 (SR Elastomer)
  • Naprawa uszkodzeń korozyjnych z zastosowaniem grubokryjących polimerów do metali z serii Belzona 1000.

  Na czym polega różnica?

  Prostota zastosowania i bezpieczeństwo

  Rozwiązania firmy Belzona do stref rozbryzgów są stosowane na zimno, co eliminuje konieczność wykonywania prac gorących. Nasze materiały zostały opracowane według najbardziej rygorystycznych standardów firmy Belzona i można je łatwo stosować z użyciem narzędzi ręcznych.

  Nasze niewymagające starannego przygotowania materiały zostały specjalnie opracowane do zastosowań u klienta na konstrukcjach mokrych, zaolejonych i podwodnych.

  Trwałość

  Praktyka pokazuje, że rozwiązania firmy Belzona zdają próbę czasu. Posiadamy raporty od wielu firm, organizacji i organów publicznych, które potwierdzają, że nasze rozwiązania są nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

  Efektywność kosztowa

  Koszt szybkich rozwiązań firmy Belzona odpowiada ułamkowi kosztów wymiany uszkodzonego pionu wznoszącego na nowy. Umożliwiają one zarówno oszczędność czasu jak i pieniędzy oraz uniknięcie przestojów. Rozwiązania firmy Belzona są także trwałe, co eliminuje koszty zbędnych prac konserwacyjnych.

  Ograniczenia napraw tradycyjnych

  Tradycyjne metody napraw obejmują spawanie, które nie zawsze można zastosować w związku z lokalizacją wyposażenia, koniecznością prac gorących oraz obecnością lotnych substancji chemicznych. Natomiast wymiany są kosztowne i wielu przypadkach wiążą się z dodatkowymi kosztami w związku ze stratami produkcyjnymi w wyniku przestojów.

  Materiały firmy Belzona są kompatybilne z zabezpieczeniami katodowymi i okładzinami. Okładziny mogą zapewniać dobre zabezpieczenie, jednakże pierwotne nakłady w środki trwałe mogą być wysokie, a utrzymanie zabezpieczeń katodowych wiąże się z wysokimi kosztami.

  W związku z tym, że strefy rozbryzgowe znajdują się nad oraz pod linią wody, stanowi to dodatkowe utrudnienie podczas prac naprawczych czy zabezpieczających, które ponadto muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel przeszkolony pod kątem pracy w trudnych warunkach zastosowania. Nasz model biznesowy obejmuje kompleksowe szkolenia zespołów stosujących materiały, aby konsekwentnie zapewniać wysoką jakość napraw typu inżynierskiego.

  Uszkodzenia stref rozbryzgów

  W przypadku pionów wznoszących utrata szczelności powoduje wycieki do środowiska, za które odpowiedzialność ponosi właściciel wyposażenia. Eliminacja tych problemów generuje dodatkowe straty czasu i finansowe, ponieważ wyposażenie trzeba wymienić lub naprawić. Jest to kosztowne i wiąże się z koniecznością jego wyłączenia z eksploatacji.

  W przypadku nóg platform konsekwencją wszelkich uszkodzeń może być potencjalne ryzyko zawalenia się konstrukcji z katastrofalnymi konsekwencjami dla personelu.

  Konsekwencje dla środowiska naturalnego

  Ochrona środowiska naturalnego ma coraz większe znaczenie. W rezultacie została uregulowana w wielu międzynarodowych aktach prawnych, których nieprzestrzeganie wiąże się nakładaniem wysokich kar pieniężnych, pozbawieniem wolności i innymi komplikacjami. Dlatego też na właścicielach wyposażenia ze strefami rozbryzgów spoczywa ogromna odpowiedzialność za zapewnienie, że jest ono odpowiednio konserwowane.

  Przyczyny

  Do uszkodzeń w strefach rozbryzgów dochodzi pod wpływem:

  • Korozji występującej w przypadku, gdy konstrukcja jest osadzona w betonie. Przedostawania się wody morskiej do przestrzeni pomiędzy obudową betonową i metalem. Może to powodować korozję szczelinową oraz wżery korozyjne.
  • Erozji pod wpływem stałego przepływu wody wokół części lub konstrukcji.
  • Ścierania pod wpływem zanieczyszczeń (w tym osadów oraz przedostających się wyposażenia cząstek stałych, np. piasku), lodu lub energii fal.
  • Niekorzystnego oddziaływania na konstrukcje wysokich ciśnień wewnętrznych.

  Piony wznoszące

  Uszkodzenia pionów wznoszących pod wpływem erozji i korozji powodują ubytki grubości ścian i ich perforacje. Może także dojść do odspojenia materiałów, takich jak okładziny gumowe. Może także dochodzić do uszkodzeń pod wpływem wypadków powodujących defekty mechaniczne, takie jak pęknięcia i szczeliny. Wszystkie te czynniki mogą spowodować naruszenie wytrzymałości konstrukcyjnej i/lub nieszczelności.

  Nogi platform

  Nogi platform wykonywane zazwyczaj ze stali lub betonu zbrojonego są narażone na korozję w wyniku reakcji pomiędzy metalem i wodą. Ponadto ścieranie oraz erozję mogą powodować zanieczyszczenia oraz lód, który niekiedy przedostaje się do wyposażenia. Erozję może także powodować przepływy wody wokół nóg platform.

  Historia

  Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu systemy i techniki firma Belzona zapewniają rozwiązania umożliwiające skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami związanymi ze strefami rozbryzgów.

  Skuteczność rozwiązań firmy Belzona do stref rozbryzgów potwierdza ich wieloletnie stosowanie zapewniające takie korzyści jak przedłużenie okresu eksploatacji wyposażenia, ograniczenie przestojów i zakłóceń oraz eliminacja kosztów wymian. Wiele przedsiębiorstw z całego świata działających w wielu różnych branżach odniosło korzyści dzięki zastosowaniu produktów firmy Belzona.

  Film:

  Przeciwkorozyjne powłoki i kompozyty do napraw firmy Belzona do zastosowań morskich