Regulamin

Firma Belzona International Ltd. zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników Internetu. Poniżej podajemy Regulamin

Regulamin

PONIŻSZA UMOWA REGULUJĄCA USTALA KORZYSTANIE Z USŁUG ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH GRUPY BELZONA. ABY ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZY REGULAMIN, KLIKNIJ POZYCJĘ „AKCEPTUJĘ”. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU, NIE KLIKAJ POZYCJI „AKCEPTUJĘ” ANI NIE KORZYSTAJ Z USŁUG.

1. Definicje

Belzona: Odnosi się do Belzona International Ltd, spółki holdingowej Belzona Group, w skład której wchodzą m.in. następujące spółki: Belzona Polymerics Ltd, Belzona Inc., Belzona Canada Inc., Belzona Technosol Ltd i Belzona (Hong Kong) Ltd.

Witryna: Odnosi się do witryny belzona.com, jej poddomen (takich jak events.belzona.com, khia.belzona.com), usług logowania, w tym funkcji uprzednio określanej jako „Connect” lub „Belzona Connect”.

Użytkownik: Odnosi się do indywidualnego użytkownika wymienionej powyżej witryny.

2. Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną pod tym łączem: polityka-prywatności.

3. Zmiany usług i regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej witrynie, politykach i niniejszym regulaminie w dowolnej chwili. Obowiązujące w czasie korzystania przez użytkownika z witryny Polityki i Regulamin będą miały charakter wiążący, o ile zmiany tych polityk lub niniejszego regulaminu nie są wymagane na podstawie przepisów prawa lub wymogów organów władz. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, postanowienie to zostanie uznane za oddzielone i nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

4. Dostępność witryny belzona.com

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić stałą dostępność witryny i transmisję danych wolną od błędów. Jednakże w związku z charakterem funkcjonowania Internetu nie możemy tego zagwarantować. Ponadto dostęp użytkownika do witryny może być sporadycznie zawieszany lub ograniczany w celu umożliwienia napraw, konserwacji lub wprowadzenia nowych funkcji lub usług. Podejmujemy działania w celu ograniczenia częstotliwości i czasu trwania wszelkich zawieszeń i ograniczeń tego typu.

Witrynę udostępniamy osobom ze wszystkich krajów świata. Nie składamy żadnych oświadczeń odnośnie tego, iż witryna belzona.com lub jakiekolwiek jej treści są dostępne, odpowiednie czy zgodne z prawem poza terytorium Wielkiej Brytanii. Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw lokalnych.

5. Konto użytkownika

Użytkownik korzystający z usług logowania w witrynie belzona.com jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności jego konta i hasła oraz zabezpieczenie dostępu do swojego komputera w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do jego konta. Dostęp do konta może mieć wyłącznie osoba wymieniona w części Moje konto.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem jego konta i hasła. Użytkownik powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zachowania poufności i ochrony hasła. Ma obowiązek natychmiast nas zawiadomić, jeśli ma jakiekolwiek podstawy, aby podejrzewać, że ktokolwiek inny zna hasło. Musi również informować o nieuprawnionym użyciu hasła lub o możliwości jego użycia przez osobę nieupoważnioną.

Warunkiem korzystania przez użytkownika z witryny belzona.com i jej podmiotów stowarzyszonych jest podanie poprawnych i kompletnych danych oraz natychmiastowe informowanie nas o wszelkich zmianach informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji. Większość podanych nam danych użytkownik może zmieniać w części witryny Moje konto.

Firma Belzona zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia dostępu do witryny, zamykania kont, edytowania statusu oraz usuwania lub edytowania treści wedle własnego uznania.

6. Pozwolenie na korzystanie z witryny

Firma Belzona udziela użytkownikowi pozwolenia na dostęp do witryny i indywidualne korzystanie z niej, które nie obejmuje pobierania (innego niż automatyczne buforowanie stron) oraz modyfikowania jej zawartości, ani jakiejkolwiek jej części bez wyraźnego zezwolenia firmy Belzona wydanego na piśmie. Niniejsze pozwolenie nie obejmuje odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania niniejszej witryny internetowej czy jej zawartości, zbierania i wykorzystywania zestawień produktów, opisów, pochodnego wykorzystania niniejszej witryny czy jej zawartości, pobierania i kopiowania informacji dotyczących konta na rzecz innego sprzedawcy ani jakiekolwiek zastosowania eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pobierania danych.

Zabronione jest powielanie, duplikowanie, kopiowanie, kopiowana, sprzedawanie, odsprzedawanie, odwiedzanie oraz jakikolwiek sposób wykorzystywana w celach komercyjnych niniejszej witryny internetowej i jakiejkolwiek jej części bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Użytkownik nie może tworzyć ramek ani używać technik ramkowania w celu ujmowania jakiegokolwiek znaku towarowego, logotypu lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu lub formy strony) publikowanych w witrynie belzona.com i jej podmiotów afiliowanych bez wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownikowi nie wolno stosować żadnych meta znaczników ani innego „tekstu ukrytego” z wykorzystaniem nazw i znaków towarowych firmy Belzona lub jej podmiotów stowarzyszonych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Belzona. Wszelkie niedozwolone wykorzystanie powoduje unieważnienie pozwolenia lub licencji udzielonej przez firmę Belzona.

Udzielamy użytkownikowi ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącz do strony głównej witryny belzona.com, o ile łącza nie przedstawiają firmy Belzona, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich produktów bądź usług w sposób niezgodny z prawdą, wprowadzający w błąd, obraźliwy lub w inny sposób niewłaściwy. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać logo firmy Belzona lub innych zastrzeżonych elementów graficznych lub znaków towarowych w ramach łącza bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

7. Prawa własności intelektualnej, autorskie i dotyczące baz danych

Cała zawartość witryny internetowej, w tym tekst, grafika, logo, obrazy, pliki audio, pliki wideo, animacje i dokumenty PDF, są własnością firmy Belzona, jej podmiotów stowarzyszonych lub podmiotów zapewniających im treści. Własność w witrynie jest chroniona prawem autorskim Wielkiej Brytanii oraz międzynarodowym prawem własności intelektualnej, autorskim i dotyczącym baz danych. Kompilacja jakichkolwiek treści niniejszej witryny pozostaje wyłączną własnością firmy Belzona i jej podmiotów stowarzyszonych i jest chroniona prawami własności intelektualnej, autorskimi i dotyczącymi baz danych obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, a także rzeczowymi prawami międzynarodowymi.

Użytkownikowi nie wolno systematycznie pobierać i/lub ponownie wykorzystywać części zawartości witryny bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Belzona. Użytkownikowi nie wolno przesyłać treści ani dokumentów publikowanych w witrynie stronom trzecim bez podania prawidłowego łącza URL do źródła tych treści. Użytkownikowi nie wolno stosować eksploracji danych, robotów ani podobnych narzędzi do gromadzenia i pobierania danych w celu pobierania (tak jednorazowego jak i wielokrotnego) jakichkolwiek istotnych części niniejszej w celu ich ponownego wykorzystania witryny bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Belzona. Ponadto użytkownik nie może tworzyć ani publikować własnych baz danych zawierających istotne części (np. nasze dokumenty, informacje o produktach lub tekst) bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Belzona.

8. Zastrzeżenie dotyczące gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowań.

Użytkownik korzysta z witryny belzona.com wyłącznie na własne ryzyko. Usługi są udostępniane w postaci „w jakiej są” i „w miarę dostępności”. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub wynikowe, wynikające z korzystania z witryny belzona.com. Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami i wydatkami związanymi z odpowiedzialnością (w tym między innymi z tytułu honorariów adwokackich) wynikające z naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich.

9. Komunikacja elektroniczna

Odwiedzając witrynę belzona.com, wypełniając nasz formularz kontaktowy lub przesyłając do nas wiadomość e-mail, użytkownik nawiązuje z nami komunikację elektroniczną. Komunikujemy się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty eelektronicznej lub poprzez publikowanie ogłoszeń w witrynie. W związku z umową użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną i zgadza się na to, iż wszystkie porozumienia, powiadomienia, oświadczenia i inne informacje, które przekazujemy mu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne odnośnie przekazywania ich w formie pisemnej. Warunek ten nie narusza praw ustawowych przysługujących użytkownikowi.

10. Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień

Nieskorzystanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. W razie wydanego przez właściwy sąd orzeczenia o nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu postanowienie to zostanie zniesione lub ograniczone do minimalnego zakresu, w którym pozostałe postanowienia Regulaminu świadczenia usług pozostaną w pełnej mocy.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Korzystanie przez użytkownika z niniejszej witryny oraz wszelkie spory wynikające z korzystania witryny podlegają prawom Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.

12. Kontakt z nami

Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek uwag, pytań lub innych kwestii. Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres: webteam@belzona.com.


Belzona International Ltd.
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS

Belzona Polymerics Ltd.
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS

Belzona Inc.
2000 N.W. 88th Court, Miami, Florida,
USA, 33172