Lösningar för lagringstankar

Belzonas lösningar förseglar inte bara botten på din tank under 10 år, utan ventilerar även tankbottnen och låter den torka ut, erbjuder en långsiktig lösning och förbättring, vilket gör ditt jobb enklare.

Lösningar för lagringstankar

Försegling av tankbottnar:

Lösningar

Industriella lagringstankar ovan mark och deras innehåll är extremt värdefulla tillgångar som behöver skyddas.

Ogynnsamma väderförhållanden eller kondens kan resultera i att fukt ackumuleras i vinkeln eller spåret under tankens bas vilket kan leda till korrosion av tankens botten, läckage eller att tanken går sönder.

Konsekvensen av detta är långt mer omfattande än bara kostnaderna för tanken och dess innehåll.

Korrosion vid tankens botten uppstår ofta på följande sätt:

 • Sättningar vid lagringstanken
 • Regelbundet utsatt för regnvatten
 • Håligheter mellan tank och fundament
 • Isolering fuktmättad vilket skapar lokala och allvarliga korrosionsangrepp under isolering
 • Tätningsmassan fallerar
 • Sprickbildning och krympning av applicerad varm bitumen
 • Brandskyddande sprinklersystem skapar pölar och vattenansamlingar runt fundamentet.
 • Tankens flödningssystem
 • Tankens expansion och kontraktion

Traditionella utmaningar vid underhåll

Lagringstankar kan utsättas för extrema väderförhållanden och driftsförhållanden, t.ex. regn, hetta och tung belastning. Konventionella förseglingsmetoder, t.ex. strängar av gjutasfalt, drabbas av krympning och UV-angrepp vilket gör att fukt inte kan tränga ut. När det gäller en långsiktig lösning är det emellertid viktig att ta itu med följande utmaningar:

 • Innestängd fukt måste kunna försvinna ut
 • Flexibilitet att anpassa sig efter belastning vid värmeutvidgning
 • Ge en långsiktig tätningslösning

Lösningar

Vad gör oss annorlunda?

Långsiktig lösning

 • Belzonas lösningar förseglar inte bara botten på din tank under 10 år, utan ventilerar även tankbottnen och låter den torka ut, erbjuder en långsiktig lösning och förbättring, vilket gör ditt jobb enklare.

Kostnadseffektivitet

 • Belzonas tillvägagångssätt när det gäller försegling gör att det inte finns något behov av ny tankbotten, vilket sparar kostnader för utbyte. Det ger ett långsiktigt skydd så att du slipper oroa dig under många år framöver.

Mikroporositet

 • Belzonas produkt tillåter grundmaterialet att ”andas”, innestängd fukt kan avdunsta och på så sätt hålla tankbottnen torr.

Tålighet

 • Belzonas produkter är beständiga mot en rad olika kemikalier och mot värme. De ger dessutom utmärkt korrosionsskydd, vilket gör dem till långsiktiga lösningar.

Varför fungerar det?

Systemet som Belzona levererar är både flexibelt och vattentätt. Det skyddar och kapslar in hela tankbasens omkrets, och låter samtidigt kvarvarande fukt under tanken tränga ut genom materialets mikroporösa struktur.


Korrosionsskydd:

Orsaker

På grund av ogynnsamma väderförhållanden (UV och regn) och arbetsförhållanden (kemikalier) kan tankarnas utsida drabbas av korrosionsproblem. Detta kan accelereras av korrosionsangrepp under isolering (CUI) på isolerade tankar. Dessutom kan lagringstankens invändiga yta brytas ner genom angrepp från frätande kemikalier. Om korrosionsskadorna lämnas obehandlade kan styrkan i konstruktionen minska och väggarna kan skadas. Följden blir läckage och problem med inneslutningen med potentiellt kostsamma konsekvenser.

Traditionella utmaningar vid underhåll

Miljö- och kemikalieangrepp på tankens in- och utsida är inte den enda utmaningen vid underhållet av lagringstankar. Reparationen av lagringstankar kan även orsaka stora störningar i verksamheten och därför behöver man beakta följande utmaningar:

 • Skydda tanken mot angrepp från UV-strålning och surt regn
 • Ge en långtidsbeständig barriär mot korrosion
 • Ge tanken ett estetiskt tilltalande utseende
 • Se till att appliceringen kan ske enkelt och snabbt, särskilt på stora områden, för att minimera driftavbrottstiden

Lösningar

Vad gör oss annorlunda?

Tålighet

 • Belzonas lösningar ger UV-beständighet och har en enastående smutsavvisande förmåga när det gäller tankens utsida. Detta betyder att den enkelt kan rengöras och få ett estetiskt tilltalande utseende.

Långsiktig lösning

 • Genom att använda Belzonas kostnadseffektiva lösning kan lagringstankar repareras och skyddas för att motstå kemikalieangrepp och för att få utmärkt korrosionsbeständighet. Detta resulterar i ett långsiktigt skydd och optimerar livslängden för utrustningen.

Kostnadseffektivitet

 • Med enkelheten och snabbheten vid Belzonas appliceringar kan driftavbrottstiden minskas signifikant och avbrott i produktionen hållas på ett minimum. Belzonas ytbeläggningar mot korrosionsangrepp under isolering kan appliceras under drift utan något driftavbrott.

Varför fungerar det?

Produkterna som Belzona levererar är beständiga mot en rad olika kemikalier och ger ett utmärkt skydd mot korrosion och miljöangrepp.


Läckagetätning:

Orsaker

Ogynnsamma väderförhållanden kan leda till att lagringstankar korroderar och börjar läcka. Andra problem kan uppstå på grund av mekaniska skador eller på grund av rörelser/nedbrytning, t.ex. förslutningens rörelse hos flytande tak.

Traditionella utmaningar vid underhåll

Användning av konventionella metoder, t.ex. svetsning, vid reparation av tankar leder till ett antal problem såsom svetsdefekter, deformering av grundmaterialet, skador på in- och utvändiga ytbeläggningar, behov av avgasningsutrustning vid heta arbeten och spänningsavlastning i värmepåverkade zoner. Det innebär dessutom stora hälso- och säkerhetsrisker, särskilt på känsliga område där brandrisken är hög. I många fall kan svetsning inte komma på fråga om tanken inte kan tömmas och det kan leda till stora störningar i verksamheten.

Samma problem står man inför då ändringar, t.ex. fastsättning av komponenter på tanken, ska utföras. Därför borde lösningar som inte kräver heta arbeten vara ett förstahandsval. Följande punkter bör beaktas:

 • Maximal vidhäftning
 • Optimal flexibilitet
 • Förmåga att stå emot tryck
 • Förmåga att täta läckage under drift, snabbt och effektivt
 • Enastående kemikaliebeständighet

Det är viktigt för alla som tillhandahåller lösningar att beakta alla dessa utmaningar.

Lösningar

Vad gör oss annorlunda?

Eliminerar risken med heta arbeten

 • Belzonas lösning eliminerar behovet av svetsning så att inga heta arbeten krävs. Detta gör också att inga skador uppstår på tankens befintliga invändiga beklädnad medan arbeten utförs på utsidan.

Akut läckagetätning

 • Belzona erbjuder en lösning för snabb och effektiv reparation av sprickor, läckor och brott som gör att man omedelbart kan reparera pågående läckage och därmed undvika vidare kontaminering av mark och vattendrag i omgivningen.

Långsiktig lösning

 • Belzonas lösning ger ett enastående skydd mot korrosion för fastlimmade föremål, vilket resulterar i slitstyrka och långtidsbeständighet.

Kostnadseffektivitet

 • Belzonas lösning kräver ingen tömning av tanken, därmed minimeras driftavbrottstiden och störningarna i verksamheten.

Säkerhet

 • Belzonas produkter kallappliceras och därmed undviks svetsning på plats samt även dyra och tidskrävande säkerhetsåtgärder.

Varför fungerar det?

Genom Belzonas kallapplicerade lösning kan fastsättning utföras genom enkel insprutning eller limning, som ett alternativ till reparation/upprustning med hjälp av heta arbeten som innebär hög risk. När det gäller fallet med ett pågående läckage innehåller Belzonas produktutbud snabbhärdande varianter för omedelbar reparation av hål eller slitna områden.


Miljö:

Konsekvenser

Läckage från tankar är helt klart ett stort bekymmer, särskilt då farliga ämnen är inblandade. Operatörerna är skyldiga att efterleva miljölagstiftningen för att förhindra att mark och vattendrag kontamineras. För detta ändamål utformas sekundära inneslutningar eller invallningar för att rymma innehållet i tanken om en katastrof skulle inträffa. En stor katastrof av detta slag är emellertid både kostsam och potentiellt farligt. Om innehållet i tanken går förlorat innebär det kostnader för destruktion och sanering, potentiellt även skrotning av själva tanken, vilket kan leda till stora förluster och säkerhetsproblem.

Historik

Med över 55 års erfarenhet har Belzonas system och tekniker gjort det möjligt för oss att utveckla reparationskompositer och övervinna de traditionella svårigheterna som är förknippade med heta arbeten.

Företag runt om i världen har dragit nytta av Belzonas lösningar när det gäller följande problemområden:

 • Tankbottenkorrosion
 • Kallimning
 • Kemikaliebeständiga ytbeläggningar och ytbeläggningar för invallningar
 • Lösningar mot korrosionsangrepp under isolering
 • Reparation av läckande rörledningar och flänsar
 • Stödhållare för rörledningar

Effektiviteten hos Belzonas lösningar för lagringstankar samt även våra allmänna underhållslösningar har genom dessa tillämpningar visat att lagringstankar får en förlängd livslängd, höga kostnader för rivning and rekonstruktion undviks och störningar i verksamheten minimeras.

För att få veta mer om Belzonas produkter vänligen kontakta en av våra servicetekniker eller din lokala återförsäljare för information.