Godkännanden och policyer

Belzona efterlever internationella kvalitets- och miljöstandarder.

Godkännanden

Belzona ligger i framkant när det gäller innovation och utveckling av lösningar för industriella reparationer, ytskydd och underhåll, samtidigt som internationella kvalitetsstandarder och miljökrav fortsatt efterlevs. Faktum är att Belzona arbetar proaktivt med att säkerställa att metoder inte ska vara till skada för människor, samhället och miljön, samtidigt som kunderna ska tillhandahållas produkter och prestanda av hög kvalitet samt förstklassig service.

Belzona har därför implementerat ett ledningssystem inom säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet, där betoningen ligger på medvetenhet om dessa grundläggande principer för säkerhet, hälsa och miljö samt tillhandahållandet av material av högsta kvalitet. Med detta som utgångspunkt efterlever Belzona ISO-standarder, som säkerställer att dessa grundläggande värderingar återspeglas i hela verksamheten. Belzonas ISO 9001-ackreditering är en absolut nödvändighet för denna policy, eftersom denna markerar att ledningssystemet är på plats och bidrar till att leverera material av högsta kvalitet, professionellt kundstöd och säkerhet på arbetsplatsen.

Belzona är stolta över att avsevärd tid, ansträngning och kapital läggs på att minska avfallet och luftföroreningar av kemikalier (VOC, isocyanater m.fl.), som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Med kemikalier inblandade i tillverkningsprocessen är Belzona mycket medvetna om behovet av att uppfylla och överträffa sitt miljöansvar. Förvärvandet av ISO 14001-ackrediteringen ger bekräftelse på organisationens nuvarande prestationer och engagemang för framtida miljöinitiativ.

Vissa globalt erkända godkännanden, specifika för enskilda produkter, återfinns på den enskilda produktsidan. Dessutom kan ytterligare produktgodkännanden, specifika för kunder och branscher, delas på begäran. Vänligen kontakta oss direkt eller ditt lokala ombud för Belzona för mer information.

Certifieringar: