Eldistribution

Belzonas effektiva lösningar när det gäller läckage av olja och svavelhexafluoridgas samt även våra allmänna underhållslösningar har genom dessa tillämpningar visat sig förlänga livslängden för utrustningar.

Eldistribution

Lösningar

Vad gör oss annorlunda?

Kostnadseffektivitet

 • En av de viktigaste egenskaperna hos de av Belzonas produkter som används för reparation av transformatorer är deras förmåga att binda till oljiga/manuellt preparerade ytor vilket traditionellt är den stora utmaningen. Även pågående läckage kan hejdas och tätas på plats på grund av produktens starka vidhäftning, struktur och härdningsförmåga.

Användarvänlighet och säkerhet

 • Belzonas produkter kallappliceras vilket gör att heta arbeten kan undvikas, och de har utformats för att vara enkla att använda och så säkra som möjligt för slutanvändaren.

Tålighet

 • Belzonas produkter är beständiga mot en rad olika kemikalier och mot värme. De ger dessutom utmärkt korrosionsskydd, vilket gör dem till långsiktiga lösningar.

Varför fungerar det?

Oljekontaminering gör ytan täckt av ett icke-polärt, fett skikt som konventionella polymerer inte kan tränga undan, dvs. ingen nära kontakt med metallytan gör vidhäftningen svag. Belzonas produkter är toleranta för hur ytan prepareras. De tränger effektivt undan oljan från ytan och skapar en stark elektrisk affinitet till metallmaterialet, och binder på så sätt till ytan.

Orsaker

Elektriska transformatorer och ställverk använder olja och gas som elektriska isolatorer, vilket har visat sig ge bra prestanda och säkerhet. Miljöproblem kan emellertid förekomma på grund av fel och brister lokalt hos utrustningen, vilket resulterar i att olja och svavelhexafluoridgas (SF6) läcker ut.

Läckor av transformatorolja och SF6-gas uppstår ofta på följande sätt:

 • Flexibla/sammanpressbara tätningsmaterial används för att skapa läckagefria fogar, men med tiden förlorar de sin tätande förmåga. Till exempel skapas tätningen på transformatorer genom att höljena skruvas fast mot en korkpackning som med tiden hårdnar och tätningen går förlorad, Tätningsmassor för ställverk är kända för att torka ut och fallera på liknande sätt.
 • Korrosion på tätningsytorna
 • Distorsion då höljen skruvas fast felaktigt
 • Mekaniska skador
 • Korrosion

Miljöskador

Konsekvens av läckage av olja och SF6-gas från transformatorer

Läckage av SF6-gas

Svavelhexafluorid (SF6) är en mycket potent växthusgas som används inom kraftindustrin för isolering och för att bryta ström i elektrisk utrustning, t.ex. transformatorer, ställverkens samlingsskenor och överspänningsskydd. Gasens globala uppvärmningspotential är 22 800 gånger större än den för koldioxid.

På grund av att den bidrar till global uppvärmning tillkännagavs det officiellt i Kyotoprotokollet att målet är att minska utsläppen av SF6-gas ned till en överenskommen nivå fram till 2012 tillsammans med koldioxid, metan och dikväveoxid. Försök har även gjorts att minska nivåerna av denna gas genom regionala miljöförordningar.

Oljeläckage från transformator

I de fall transformatorolja läcker ut kan den förorena marken, och kan eventuellt också förorena grundvattnet. Då den isolerande oljan i en transformator är PCB (polyklorerade bifenyler), som är en grupp långlivade organiska föroreningar, sker utsläppen i miljön både vid användning och bortskaffning, och är potentiellt mycket giftiga för biologiska varelser (människor och djur) med hälsoeffekter som hudåkommor och även en koppling till cancer. Många förordningar har därför antagits för att förhindra utsläpp av PCB, t.ex. utsläppsregistret ”Pollutant Release and Transfer Register” (PRTR), och man har även tagit itu med problemet i den nationella lagstiftningen i många länder.

Det är därför klart att utsläpp till miljön bör undvikas och ägare av transformatorstationer har ett stort ansvar att säkerställa att läckage från transformatorer åtgärdas.

Traditionella utmaningar vid underhåll

Traditionella reparationer som kräver avbrott i distributionen, nedmontering eller utbyte av utrustning eller montering av tätningar/packningar är inte populära. Reparationer på plats som inte kräver avbrott i distributionen skulle vara ett förstahandsval, men problemet med den här typen av läckage är att de normalt är svåra att utföra;

 • Ytorna kan vara kontaminerade med smuts och olja
 • Det finns normalt ett krav på vidhäftning till manuellt preparerade ytor
 • Åtkomst och geometri hos komponenterna utgör ytterligare utmaningar

Det är därför viktigt att den som tillhandahåller lösningar också hanterar alla dessa utmaningar.

Historik

Med över 55 års erfarenhet har Belzonas system och tekniker gjort det möjligt för oss att utveckla reparationskompositer och övervinna de traditionella svårigheterna med vidhäftning till oljiga och manuellt preparerade ytor.

Elektriska transformatorstationer och distributionsorganisationer runt om i världen har dragit nytta av Belzonas lösningar när det gäller följande problemområden:

 • Läckande kylflänsar, flänsar, rörledningssystem, bussningar och svetsar
 • Korrosionsangrepp
 • Skador genom erosion, mekanisk åverkan och skadegörelse
 • Fysiska inneslutningar
 • Underhåll av anläggningar

Effektiviteten hos Belzonas lösningar vid läckage av olja och SF6-gas samt även våra allmänna underhållslösningar har genom dessa tillämpningar visat att livslängden för utrustningar förlängs, höga kostnader för att ersätta utrustning undviks och avbrott i eldistributionen minimeras.

Video:

Video från Belzona om tillämpningar – eldistribution