Lösningar för stänkzoner

Belzonas material för stänkzoner kan appliceras under vatten och ger långsiktigt korrosionsskydd.

Lösningar för stänkzoner

Stänkzoner är områden som står i kontakt med vattenflöden från hav och sjöar. De förekommer ofta nära de punkter som markerar tidvattnets högsta och lägsta punkt.

Vad kan vi göra

Belzona erbjuder långsiktig reparation och skydd av stänkzoner, t.ex:

  • Skyddande ytbeläggning: konstruktioner kan skyddas mot exponering för korrosiva atmosfäriska faktorer med hjälp av ett yttolerant barriärskikt av Belzona 5831 (ST-Barrier).
  • Återuppbyggnad av defekter som tunna väggar och genomgående hål: med hjälp av kompositlindningar eller plåtbindning där spackel från Belzonas 1000-serien används.
  • Avhjälpa skador på mantlar och spruckna fogar/delaminering: med hjälp av kallhärdande elaster, Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) och Belzona 2311 (SR Elastomer).
  • Reparation av korrosionsskador med högbyggande metallpolymerer från Belzona 1000-serien.

Vad gör oss annorlunda?

Användarvänlighet och säkerhet

Belzonas lösningar för stänkzoner kallappliceras, därmed undviks behovet av heta arbeten. Våra material är framtagna enligt Belzonas strängaste standarder och appliceras enkelt med handverktyg.

Våra yttoleranta material har särskilt designats för applicering på plats på våta och oljiga konstruktioner, och även under vatten.

Tålighet

Belzonas appliceringar har visat sig vara beständiga med tiden. Vi har vittnesmål från många företag, organisationer och myndigheter som styrker att våra lösningar inte bara är effektiva, utan även säkra och miljövänliga.

Kostnadseffektivitet

Jämfört med alternativet att ersätta en skadad stående rörledning kan en lösning från Belzona utföras snabbt och till en bråkdel av kostnaden. Betydande besparingar kan göras både när det gäller tid och pengar, produktionsförluster undviks. Belzonas lösningar är dessutom slitstarka, onödiga underhållskostnader kan därmed undvikas.

Traditionella utmaningar vid underhåll

Svetsning är en konventionell reparationsmetod som inte alltid är möjlig på grund av utrustningens placering, kraven för heta arbeten och förekomst av flyktiga kemikalier i utrustningen. Att byta ut utrustningen är å andra sidan dyrt och i många fall medför det ytterligare produktionsbortfall på grund av driftavbrott.

Belzona är likvärdigt med katodiskt skydd och skyddshöljen. Skyddshöljen kan erbjuda gott skydd, men den initiala kapitalkostnaden kan vara hög, och enbart katodiskt skydd kan vara svårt att upprätthålla.

Eftersom stänkzoner är placerade precis över och under vattenlinjen innebär det ytterligare svårigheter då eventuella reparationer eller skyddsarbete ska utföras, och det är ett krav att använda skicklig arbetskraft som är utbildad för att utföra arbetet under dessa utmanande förhållanden. Vår affärsmodell bygger på omfattande utbildning för appliceringsteamet för att säkerställa att hög teknisk kvalitet uppnås varje gång.

Förfall av områden i stänkzoner

I fallet med den stående rörledningen, leder eventuella hål till läckage ut i miljön vilket innebär kostnader för ägaren. Att åtgärda detta problem innebär ytterligare förlust av både tid och pengar, eftersom utrustningen antingen måste bytas ut eller repareras, en kostsam operation som också innebär avbrott i driften.

När det gäller plattformens ben kan konsekvensen av eventuella skador bli att konstruktionen kollapsar; en potentiell katastrof för personalen.

Miljökonsekvenser

Att skydda miljön blir allt viktigare. Detta har resulterat i att skyddet av miljön har införts i ett antal internationella lagar, som om de inte efterlevs kan leda till höga böter, fängelse och andra komplikationer. Ägarna till konstruktioner med stänkzoner har därför ett stort ansvar för att se till att utrustningen underhålls.

Orsaker

Skador på stänkzonsområden kan bero på följande:

  • Korrosion kan förekomma även om konstruktionen är innesluten i betong. Havsvatten kan tränga in mellan betonginkapslingen och metallen. Detta kan leda till spaltkorrosion och gropfrätning.
  • Erosion orsakas av ständigt flödande vatten mot en del av konstruktionen.
  • Nötning på grund av inverkan av skräp och bråte (såsom sediment och medförda fasta ämnen som t.ex. sand), is och vågenergi.
  • Strukturella problem på grund av exponering för ett högt inre tryck.

Stående rörledningar

Erosions-/korrosionsskador på stående rörledningar kan leda att väggarnas tjocklek blir tunnare och att genomgående hål bildas. Delaminering från omgivande material (såsom gummifodring) kan även förekomma. Olyckor, slag och stötar är också möjliga och kan leda till mekaniska skador såsom sprickor, revor och brott. Allt detta kan skada konstruktionens och/eller dess inneslutande förmåga.

Plattformsben

Plattformsbenen är vanligen tillverkade av stål eller stålarmerad betong och drabbas av korrosion på grund av att metallen reagerar med vattnet. Dessutom kan skräp och is leda till nötning, fuktinträngning och erosion – det senare orsakas även av vågornas kraft mot plattformsbenen.

Historik

Med över 60 års erfarenhet kan Belzonas system och tekniker erbjuda lösningar som framgångsrikt hanterar många av de utmaningar man står inför i stänkzonsområden.

Effektiviteten hos Belzonas lösningar för stänkzonsområden har dokumenterats under åren och resulterat i fördelar såsom ökad livslängd för utrustningar, minskade avbrott/driftstopp och undvikande av kostnader för att byta ut utrustning. Många organisationer inom en rad olika branscher runt om i världen har dragit nytta av Belzonas produkter.

Video:

Video om Belzonas ytbeläggningar och reparationskompositer för korrosionsskydd offshore.