Korrosionsangrepp under isolering (CUI)

Belzonas värmeaktiverade epoxibaserade reparationskompositer samt ut- och invändiga ytbeläggningar har utformats för att skydda rörledningssystem och kärl mot korrosion under isolering.

Korrosionsangrepp under isolering (CUI)

Vad är problemet?

Rörledningssystem och kärl som arbetar vid hög temperatur är vanligtvis isolerade för att förhindra värme- och energiförluster samt av hälso- och säkerhetsskäl. Problem med korrosionsangrepp under isolering kan förekomma på kolstål, rostfritt stål och gjutjärn som en följd av att vatten tränger in i och mättar värmeisoleringen på rörledningssystemet eller kärlet vilket leder till snabb korrosion. Typiska problem med korrosionsangrepp under isolering är snabb korrosion av ytan och gropfrätning som leder till att väggarna tunnas ut och eventuellt rostar sönder.

Orsaker till att fukt tränger in kan vara:

 • Vatten stängs inne redan vid konstruktionen på grund av förvaring i fuktig miljö, applicering sker vid dåligt väder, mm.
 • Fogar i traditionella beklädnader utgör alltid svaga punkter
 • Mekanisk skada på traditionell beklädnad
 • Kondens bildas på komponenterna på grund av temperaturfluktuationer
 • Läckage i spårvärmesystem
 • Dålig tillverkningsstandard på skyddsbeklädnad

Gropfrätning, förlust av strukturell integritet och slutligen en förlorad inneslutande förmåga kan förekomma och eftersom utrustningen är isolerad är dessa problem inte omedelbart synliga och kan förbli oupptäckta någon tid och leda till kostsamma driftavbrott.

Vad gör oss annorlunda?

Belzonas epoxibeläggningar och reparationskompositer för reparation och skydd av rörledningar och kärl mot korrosionsangrepp under isolering har visat sig överträffa konventionella reparationsmetoder. De ger följande viktiga fördelar:

Kostnadseffektivitet

 • Värmeaktiverad härdning
  Belzonas singelkomponentprodukter kan appliceras på utrustning i drift. De aktiveras vid appliceringen på heta ytor vilket säkerställer att tiden för driftavbrott blir minimal eller ingen alls.
 • Stark vidhäftning och bindning med minimala krav på ytpreparering
  Belzonas material fäster på metallmaterialen på grund av att de håller hög temperatur. Det behövs ingen intensiv blästring för rengöring och profilering, vilket gör appliceringen snabb.

Användarvänlighet och säkerhet

 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom våra material är lösningsmedelsfria
  Belzonas värmeaktiverade material kan appliceras direkt på heta rörledningar och kräver ingen förvärmning, varför säkerhetsrisker i samband med detta undviks.

Tålighet

 • Kemikalie- och värmebeständighet
  Belzonas material skyddar mot ett stort antal olika kemikalier vid temperaturer upp till 150 °C.
 • Utmärkt korrosionsskydd
  Belzonas ytbeläggningar och reparationskompositer ger ett långsiktigt skydd mot korrosionseffekter.

Ytbeläggning:

Vad är problemet?

Isolerade rörledningssystem och kärl kan brytas ner under isoleringen på grund av att fukt tränger in i värmeisoleringen vilket leder till snabb korrosion. Traditionella reparationsmetoder kräver att ytbeläggningen av utrustningen sker när den är tagen ur drift, vilket leder till dyra driftavbrott och produktionsbortfall.

På rostfritt stål kan korrosionsangrepp under isolering leda till gropfrätning och sprickbildning på grund av kloridinducerad spänningskorrosion. Fel kan inträffa vid alla möjliga temperaturer, men det mest kritiska intervallet för korrosionsangrepp under isolering är mellan 30 °C och 120 °C, och riskerna kan öka under perioder av driftstopp.

Belzonas lösning

Värmeaktiverade och yttoleranta produkter, såsom Belzona 5841 och 5851 Belzona (HA-Barrier), kan appliceras direkt på heta ytor med minimal förberedelse (SSPC-SP6, NACE#3) för att stoppa och förhindra korrosion, utan behov av driftavbrott.

Beroende på temperaturen på rörledningen eller kärlet kan olika Belzonaprodukter specificeras för appliceringar under drift. I vissa fall då det förekommer temperaturvariationer/-gradienter på utrustningen kan flera Belzonamaterial användas som delar av ett system. Applicering vid yttemperaturer från rumstemperatur upp till 150 °C täcks på så sätt in.

Förebyggande skydd av utrustningar av rostfritt stål säkerställer att ingen sprickbildning på grund av spänningskorrosion förekommer. Lösningar på dessa problem kan vara utmanande på grund av det faktum att arbetet måste utföras under drift, på heta ytor och på farliga områden med begränsad åtkomst. Belzonas lösningar mot korrosionsangrepp under isolering stoppar inte enbart korrosionen, de förebygger att det inträffar i framtiden. De kan appliceras under drift och äventyrar inte säkerheten eftersom inga heta arbeten krävs för att bereda grundmaterialet.


Återuppbyggnad:

Vad är problemet?

På kolstål och gjutjärn kan korrosionen visa sig vara generell eller lokal. Generell ytkorrosion kan åtgärdas genom applicering av en värmeaktiverad, skyddande ytbeläggning. Men om den inspekterade utrustningen har drabbats av allvarlig korrosion och gropfrätning eller om väggarna är uppenbart tunna, kan ett epoxibaserat kompositmaterial för höga temperaturer från Belzona användas för att reparera och återuppbygga ytan.

Belzonas lösning

Då gropfrätning förekommer på utrustningen kan Belzona 1251 (HA-Metal) användas vid temperaturer mellan 70 °C och 150 °C för att bygga upp grundmaterialet till sin ursprungliga profil. Denna enkla lösning kräver minimalt förarbete av ytan och kan slutföras utan att utrustningen tas ur drift.

Då allvarlig korrosion har resulterat i rörväggar med otillåten väggtjocklek kan detta korrigeras genom att material läggs utanpå rören. Belzona 1251 (HA-Metal) kan appliceras direkt på heta ytor för att limma fast plåtar. Det har hög vidhäftning och gör reparationen snabb. De korroderade rörväggarna kan repareras under drift utan driftavbrott, vilket gör lösningen kostnadseffektiv.


Isolering och skydd:

Vad är problemet?

Eftersom korrosionsangrepp under isolering ofta inte kan förutses och dessutom kan få katastrofala följder om utrustningen går sönder, är det viktigt att rörledningssystem och kärl inspekteras regelbundet. Det måste finnas möjlighet att inspektera under det värmeisolerande materialet och sedan återställa det snabbt.

Traditionella metallbeklädnader har en inneboende svaghet vid fogarna, där vatten kan tränga igenom. Dessutom kan traditionella beklädnadssystem lätt skadas av yttre krafter, t.ex. tyngande vikt från gångtrafik. Detta kan skapa ytterligare öppningar mellan fogarna vilket ökar risken för att vatten tränger in.

Belzonas lösning

Belzona 3211 (Lagseal) är en vattenbaserad mikroporös ytbeläggning för försegling och långsiktigt skydd av alla typer av isolering. Materialets mikroporösa egenskaper innebär att det är idealiskt för applicering på isolering eftersom det tillåter att innestängd fukt försvinner ut samtidigt som det förhindrar att vatten tränger in i isoleringen.

Eftersom det är ett singelkomponentsystem är Belzona 3211 (Lagseal) enkelt och säkert att applicera med pensel och det blir helt skarvlöst, även på komplexa konturer. Reparation och inspektion kan utföras genom att man helt enkelt skär upp ett avsnitt som sedan enkelt kan återförslutas genom applicering av ytterligare Belzona 3211 (Lagseal).

Video:

Fotogalleri: