Kemikalieinneslutningar

Belzonas lösning har en enastående kemikaliebeständighet och på grund av detta har det visat sig att inneslutningskonstruktioner för kemikalier kan återställas och skyddas mot konstanta kemikalieangrepp.

Kemikalieinneslutningar

Lösningar

Vad gör oss annorlunda?

Kostnadseffektivitet

 • En av de viktigaste egenskaperna hos Belzonas reparationer av inneslutningar är förmågan att motstå en rad olika aggressiva kemikalier, t.ex. koncentrerade och heta syror, vilket traditionella reparationstekniker inte har lyckats med. Till skillnad från andra reparationsmetoder är Belzonas lösningar för inneslutningar designade att skarvlöst fästa mot befintliga ytor och öka prestandan för underhållet, och är därför de mest kostnadseffektiva lösningarna.

Användarvänlighet och säkerhet

 • Tack vare egenskaper som kallapplicering och snabb härdning förenklar Belzonas reparationslösningar för inneslutningar underhållsprocedurerna och minskar tiden för driftavbrott.

Tålighet

 • På grund av den utomordentliga kemikaliebeständigheten hos Belzonas lösning har det visat sig att inneslutningskonstruktioner för kemikalier kan återställas och skyddas mot konstanta kemikalieangrepp. Belzonas lösning erbjuder bättre beständighet mot slag, stötar och kemikalier och ger därför ett mer långsiktigt skydd.

Orsaker

Inneslutningar finns inom alla branscher till skydd för miljön. Oundvikliga miljöproblem förekommer emellertid på grund av kemikaliernas aggressiva natur samt även mekaniska och strukturella skador som resulterar i nedbrytning av kemikalieinneslutningen.

Nedbrytningen av kemikalieinneslutningar uppstår ofta på följande sätt:

 • Syraangrepp
 • pH-sänkning
 • Karbonatisering
 • Svavelangrepp
 • Frätande angrepp
 • Mikrobiell nedbrytning
 • Armeringen korroderar
 • Nötande slitage

Miljöskador

Konsekvenser till följd av nedbrytning av kemikalieinneslutningar

Om man inte tar itu med förfallet av invallningarna kan metall- eller betongkonstruktionens integritet kraftigt undermineras med potentiella kemikalieläckage och strukturella fel som följd. Detta resulterar i kontaminering av omkringliggande områden och grundvatten.

Förordningar (t.ex. ”Control of Pollution Regulation” från 2001 i England) har därför antagits i många länder för att tvinga företag att vidta åtgärder för att undvika att kemiska produkter kontaminerar miljön. Företag som inte efterlever dessa förordningar löper en risk att få kraftiga böter och det kan även leda till straffrättsliga åtgärder.

Det är därför avgörande att företag som har inneslutningar av kemiska ämnen vidtar de nödvändiga åtgärderna i detta avseende.

Traditionella utmaningar vid underhåll

Ombyggnation av invallningar, som normalt skulle innebära ett längre driftavbrott och mycket arbete, är mycket kostsamma och impopulära.

Det finns alternativa metoder till de konventionella reparationsmetoderna, t.ex. klinkerbränt tegel, invändiga ytbeläggningar av rostfritt stål/mjukt kolstål eller gummi. Olika ytbeläggningar/golvavjämningsbruk används även för reparation av invallningar, t.ex. glasfiberarmerad polyester/vinylester/epoxi, polyuretanmodifierad betong samt golvavjämningsbruk med stenkolstjära/beckmodifierad epoxi/bitumen. Dessa ger i allmänhet inget långvarigt skydd av betong eller metall på grund av:

 • Angrepp av aggressiva kemikalier måste hanteras
 • Det finns normalt ett krav att materialet ska fästa vid kontaminerade ytor

Materialen måste förutom det ovanstående övervinna följande problem:

 • Hälso- och säkerhetsproblem
 • Delaminering
 • Arbetsintensitet
 • Begränsad uppbyggande förmåga
 • Temperaturbegränsningar
 • Luftburen översprutning

Det är därför viktigt för den som tillhandahåller lösningar att hantera alla dessa utmaningar.

Historik

Med över 55 års erfarenhet skiljer sig Belzona från sina konkurrenter genom att tillhandahålla lösningar som har visat sig bestå.

Belzona hjälper till att bevara miljön genom att tillämpa sitt kunnande om polymerteknik på problem som utsläppskontroll, avfallsminimering, energieffektivisering och bevarande av resurser.

Belzonas lösningar för kemikalieinneslutningar har använts globalt inom följande områden:

 • Reparation av skador på golv och stödmurar
 • Återställning av lutning för ordentlig dränering av golv och ramper
 • Återuppbyggnad av pump- och tankfundament
 • Infästning och fogning av kakelplattor
 • Bestrykning av inneslutningar för skydd mot kemikalieangrepp
 • Försegling av porös betong
 • Reparation av skadade kanter på rörelsefogar
 • Försegling av rörelse-/gjutfogar
 • Applicering av halkskyddssystem på golv och toppen av stödmurar

Dessa tillämpningar har visat att Belzonas lösningar mot kemikalieangrepp i inneslutningar samt våra allmänna underhållsmetoder är effektiva och har resulterat i skydd av miljön och minimal driftavbrottstid.

För att få veta mer om Belzonas produkter vänligen kontakta en av våra servicetekniker eller din lokala återförsäljare för information.

Video:

Belzonas video om tillämpningar – kemikalieinneslutningar