Användarvillkor

Belzona International Ltd. är dedikerade att skydda din grundläggande rätt till sekretess på Internet. Nedan finner du våra användarvillkor

Användarvillkor

DET JURIDISKA AVTAL SOM ANGES NEDAN REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV BELZONAS GRUPPTJÄNSTER PÅ WEBBPLATSEN. DU SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR GENOM ATT KLICKA PÅ ”GODKÄNN”. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR KLICKAR DU INTE PÅ ”GODKÄNN”, OCH KAN INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA.

1. Definitioner

Belzona: Hänvisar till Belzona International Ltd, holdingbolaget för Belzonagruppen, som inkluderar, men som inte är begränsad till, ”Belzona Polymerics Ltd”, ”Belzona Inc.”, ”Belzona Canada Inc.”, ”Belzona Technosol Ltd” och ”Belzona (Hong Kong) Ltd”.

Webbplatsen: Hänvisar till webbplatsen belzona.com, dess underdomäner (såsom events.belzona.com, khia.belzona.com) och inloggningstjänster, inklusive funktioner tidigare kända som ”Connect” eller ”Belzona Connect”.

Du: Hänvisar till användaren av tidigare nämnda webbplats, en individ.

2. Sekretesspolicy

Läs igenom vår sekretesspolicy, som du hittar på följande länk: Sekretesspolicy

3. Ändringar av tjänst eller tillägg till Användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på webbplatsen, i policyer och i dessa användarvillkor när som helst. Du kommer att lyda under de policyer och villkor som gäller när du använder webbplatsen, såvida inte någon ändring av dessa policyer eller dessa villkor måste göras på grund av lagstiftning eller myndighet. Om något av dessa villkor bedöms vara ogiltigt, utan laga kraft eller av någon anledning saknar verkställighet, kommer detta villkor att anses vara särskiljbart och kommer inte att påverka giltigheten och verkställigheten av övriga villkor.

4. Åtkomst till belzona.com

Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa att åtkomst till webbplatsen kan ske utan störningar och att överföringar är felfria. På grund av internets karaktär kan detta emellertid inte garanteras. Din åtkomst till webbplatsen kan dessutom tillfälligt avbrytas eller begränsas för att möjliggöra reparationer, underhåll eller för att införa nya funktioner eller tjänster. Vi försöker begränsa frekvensen och varaktigheten av sådana avbrott eller begränsningar.

Vi tillhandahåller webbplatsen till personer som befinner sig i alla länder runt om i världen. Vi gör inga anspråk på att belzona.com eller något av innehållet är tillgängligt, relevant eller rättsligt legalt utanför Storbritannien. Om du använder webbplatsen gör du det på eget initiativ och ansvarar själv för att du följer lokala lagar.

5. Ditt konto

Om du använder inloggningstjänsten på belzona.com ansvarar du för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, och för att begränsa åtkomsten till din dator för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Ingen person annan än den individ som namnges under avsnittet Mitt konto ska ha tillgång till kontot.

Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som förekommer under ditt konto eller lösenord. Du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls konfidentiellt och säkert, och ska informera oss omedelbart om du har någon anledning att tro att ditt lösenord har blivit känt för någon annan, eller om lösenordet används, eller troligen kommer att användas, på ett otillåtet sätt.

Det är ett villkor för ditt användande av belzona.com och dess samarbetspartner att all den information som du tillhandahåller är korrekt och fullständig och att du informerar oss omedelbart om informationen som du angav vid registreringen ändras. Du har tillgång till och kan uppdatera mycket av den information du angett under Mitt konto på webbplatsen.

Belzona förbehåller sig rätten att neka åtkomst till webbplatsen, avsluta konton, redigera kontostatus och ta bort eller redigera innehåll efter eget gottfinnande.

6. Licens för åtkomst till webbplats

Belzona ger dig begränsad licens för åtkomst och personligt bruk av denna webbplats, men inte för att ladda ner (annat än sidcashing) eller för att modifiera den, eller någon del av den, förutom med uttryckligt, skriftligt medgivande från Belzona. Denna licens omfattar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll; inte någon insamling och användning av produktförteckningar, beskrivningar; inte någon avvikande användning av denna webbplats eller dess innehåll; inte någon nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för annan köpman; och inte någon användning av verktyg för datautvinning, robotar eller liknande för datainsamling och extraktion.

Denna webbplats eller någon del av denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiella ändamål utan uttryckligt, skriftligt medgivande.

Du får inte utarbeta eller använda någon teknik för att infoga något varumärke, logotyp eller annan upphovsrättslig information (inklusive bilder, text, sidlayout eller sidformat) på belzona.com och dess samarbetspartner utan uttryckligt, skriftligt medgivande. Du får inte använda några metataggar eller annan ”gömd text” som utnyttjar Belzonas eller dess samarbetspartners namn eller varumärken utan uttryckligt, skriftligt medgivande från Belzona. Obehörig användning gör att behörigheten eller licensen som beviljats av Belzona upphör att gälla.

Du ges en begränsad, upphävbar och icke exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till webbplatsen belzona.com, så länge länken inte avbildar Belzona, dess samarbetspartner, eller deras produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande sätt. Du får inte använda Belzonas logotyp eller annan upphovsrättsskyddad grafik eller varumärke som en del av länken utan uttryckligt, skriftligt medgivande.

7. Upphovsrätt, författarnas rättigheter och databasrättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, videoklipp, animationer och pdf-dokument, är egendom som tillhör Belzona, dess dotterbolag eller dess leverantörer av innehåll och skyddas av brittisk och internationell lagstiftning gällande upphovsrätt och databasrättigheter. Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats är egendom som exklusivt tillhör Belzona och dess samarbetspartner och är skyddat av brittisk och internationell lagstiftning gällande upphovsrätt och databasrättigheter.

Du får inte systematiskt hämta och/eller återanvända delar av innehåll på webbplatsen utan Belzonas uttryckliga, skriftliga medgivande. Du får inte skicka innehåll eller dokument från webbplatsen till en tredje part, förutom via en giltig URL-länk till källan för innehållet. Du får inte använda något verktyg för datautvinning, robotar eller liknande för datainsamling och extraktion (varken en eller flera gånger) för återanvändning av någon betydande del av denna webbplats, utan Belzonas uttryckliga, skriftliga medgivande. Du får inte heller skapa och/eller publicera din egen databas som presenterar betydande delar (t.ex. våra dokument, produktförteckningar eller text) från denna webbplats utan Belzonas uttryckliga, skriftliga medgivande.

8. Ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsningar och skadestånd.

Din användning av belzona.com sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet”. Vi ansvarar inte för skador, direkta eller indirekta, till följd av din användning av belzona.com, och du samtycker till att försvara, skydda och hålla oss skadefria från eventuella anspråk, förluster, skadeståndskostnader och utgifter (omfattande men inte begränsade till advokatarvoden) som härrör från dina överträdelser av tredje parts rättigheter.

9. Elektronisk kommunikation

Då du besöker belzona.com och fyller i vårt kontaktformulär eller skickar e-post till oss kommunicerar du med oss elektroniskt. Vi kommunicerar med dig via e-post eller genom att lägga in notiser på webbplatsen. I avtalsenligt syfte samtycker du till att motta kommunikation från oss elektroniskt och du samtycker till att alla avtal, notiser, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandhåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav som om kommunikationen hade skett skriftligen. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

10. Avstående och särskiljande

Vår oförmåga att utöva eller vidmakthålla någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra grund för avstående eller särskiljande av sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av behörig juridisk instans anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska denna bestämmelse elimineras eller begränsas till minsta omfattning på sådant sätt att återstående bestämmelser i användarvillkoren fortsatt är i full kraft och effekt.

11. Styrande lagar och jurisdiktion

Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår i samband med användandet av webbplatsen är föremål för lagstiftningen i England, Nordirland, Skottland och Wales.

12. Våra kontaktuppgifter

Vi välkomnar eventuella kommentarer, frågor och kommunikation på webteam@belzona.com.


Belzona International Ltd.
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, Storbritannien

Belzona Polymerics Ltd.
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, Storbritannien

Belzona Inc.
2000 N.W. 88th Court, Miami, Florida 33172
USA